De strategiske principper skaber rammer og retning for it-strategien – har du styr på jeres?

Stragiske principper

Når vi hjælper vores klienter med at skabe succesfulde it-strategier, har vi altid fokus på strategiens kerne, som består af tre elementer. I denne artikel zoomer vi ind på et af de tre elementer, nemlig de strategiske principper, som alt for ofte undervurderes i strategiarbejdet.

Af Kristian Sørensen

I tråd med Richard Rumelt’s teori arbejder vi i IT ADVISORY ud fra den tilgang, at gode it-strategier altid har en kerne, som hhv. består af en (1) diagnose, (2) strategiske principper og (3) koordinerede tiltag.

Du kan læse mere om vores tilgang og dykke ned i de tre bestanddele i strategikernen her.

Langt de fleste forstår umiddelbart betydningen af diagnosen og de koordinerede tiltag. Det er logisk, hvorfor det er vigtigt med en diagnose, som beskriver den udfordring, der skal løses – om end mange alligevel har tendens at hoppe direkte til handling, før der er skabt et grundigt og fælles billede af udfordringen. Og det er også let at forstå, hvorfor der er brug for konkrete koordinerede tiltag for at løse udfordringen, som er beskrevet i diagnosen.

Derimod får vi oftere spørgsmål til de strategiske principper: Hvorfor er de så vigtige, og hvordan kan de se ud? 

De spørgsmål ser vi nærmere på nedenfor. Her får du et større indblik i, hvordan de strategiske principper  på lige fod med diagnosen og de koordinerede tiltag  er afgørende for, at strategien bliver god, fokuseret og let at handle på.

Hvad er de strategiske principper egentligt?

De strategiske principper er rammer, retningslinjer og valg, som afgør, hvordan udfordringen skal håndteres. Principperne skal være så konkrete, let forståelige og meningsfulde, at de er lette at huske og efterleve af alle berørte interessenter i strategiarbejdet.

Principperne skaber således en kobling mellem diagnosen og de koordinerede tiltag, og de er igennem hele strategieksekveringen en rettesnor for ledelse og medarbejdere, som gør det let at gennemskue, om de aktiviteter, man er i gang med eller planlægger, faktisk bidrager til at indfri strategien.

Vi får ofte spørgsmål såsom: ”Hvordan vil gode strategiske principper se ud for vores situation?”. Hertil er det vanskeligt at komme med noget hurtigt svar. For det er en vigtig pointe, at de strategiske principper ikke kan findes uden et indgående kendskab til diagnosen og den kontekst, strategien indgår i. Konteksten er afgørende for, hvordan en udfordring gribes an, og dermed kan de strategiske principper variere meget.

Når vi danner os et overblik over konteksten for en it-strategi, ser vi bl.a. på følgende faktorer:

Især det menneskelige aspekt fylder meget. Selv om to virksomheder eller udfordringer kan minde om hinanden, er der altid en række organisatoriske, kulturelle, personlige præferencer o.l., som i sidste ende er afgørende for, hvordan de strategiske principper udformes. 

Er man som ledelse tydelig på udfordringen (diagnosen), og har man fastlagt de strategiske principper for at løse den, så bliver det lettere at kommunikere, hvad man vil og hvorfor  og at få organisationen til at sætte handling bag. Samtidigt gør denne tydelighed det lettere at navigere og justere kursen undervejs, hvis det bliver nødvendigt.

Forudsat at diagnosen er korrekt, dvs. at man adresserer den rigtige udfordring, så vil de strategiske principper typisk være langtidsholdbare. Derimod vil der naturligt opstå et behov for at ændre de koordinerede tiltag over tid.

4 eksempler på strategiske principper i praksis

For at skabe en større forståelse for betydningen af gode strategiske principper i forhold til en konkret udfordring (diagnose) kommer her fire meget forskellige eksempler. 

Eksempel 1: Warren Buffets 7 strategiske principper for investering

Vi ved fra flere kilder, at Warren Buffet har defineret en række principper for sine investeringer, og de er et glimrende og jordnært eksempel på, hvordan strategiske principper virker.

Buffet’s udfordring (diagnose) kan formodentligt beskrives som ”at forvalte og vækste min formue bedst muligt ud fra et langsigtet perspektiv”. Med dette afsæt har han med følgende strategiske principper rammesat, hvordan denne udfordring skal løses:

 1. Managers must have integrity and talent.
 2. Invest by facts  not emotions.
 3. Buy wonderful business not ‘cigar butts’.
 4. Only buy stocks that you understand.
 5. When you see a great opportunity – take it!
 6. Don’t sell unless the business fundamentally changes.
 7. Buy at a price below intrinsic value.


Warren Buffets strategiske principper er langtidsholdbare, spiller sammen med diagnosen og er lette at huske og handle på for alle i hans organisation. De skaber en rettesnor for den forandring, adfærd og udvikling, han ønsker – og for de konkrete koordinerede tiltag, som udgør de konkrete køb, salg og analyser af virksomheder.

Eksempel 2: Strategiske principper i strategi for log management platform


Dette eksempel stammer fra én af vores egne klienter, som vi hjalp med strategiarbejdet. 

Diagnosen  i en forsimplet udgave  lød således: Behov for koncernbred log management platform for at forbedre og effektivisere monitoreringen af it-systemer. 

Med diagnosen og konteksten som afsæt blev nedenstående 5 principper fastlagt:

 1. Al ny logning skal ske til log-platformen.
 2. Der skal altid være frihed til at korrelere data.
 3. Der automatiseres i vid udstrækning, og disse skal altid følges af løbende kontroller.
 4. Log-data vurderes altid ud fra et holistisk perspektiv med både interne og eksterne datakilder.
 5. Platformen sammensættes, så den altid kan opgraderes.

Principperne er lette at handle på, såfremt man kender diagnosen og organisationen godt. Der er truffet klare valg og fravalg, og principperne vil sandsynligvis være langtidsholdbare i mange år, mens de koordinerede tiltag vil skifte over tid i takt med, at gamle systemer udfases, og ny teknologi kommer til.

Eksempel 3: Strategiske principper i strategi for it-beredskaber


Endnu et eksempel fra strategiarbejdet med én af vores egne klienter.

Her lød diagnosen: Behov for etablering af it-beredskab for at sikre effektiv ledelse og styring af krisesituationer, der tager højde for organisationens begrænsede kapacitet.

Arbejdet med diagnosen mundede ud i følgende strategiske principper:

 1. It-beredskabet skal løbende udbygges, vedligeholdes og forankres.
 2. It-beredskabet skal opsamle central viden og mindske personafhængigheder.
 3. It-beredskabet udvikles over tid med tilgangen ”små forandringer giver store forandringer”.
 4. It-beredskabet skal være let at forstå og let at handle på.
 5. Al dokumentation udarbejdes på engelsk.
 6. Beredskabet skal testes via skrivebordstests ved større ændringer, dog minimum én gang om året med efterfølgende afrapportering til direktionen.
 7. Løsningsdesigns for systemer og infrastruktur skal indarbejde passende risiliens.


Med principperne sigtes der mod at få etableret og forankret en plan, som løbende skal vedligeholdes – og ikke mod at lave en større, forkromet plan. Det er en ærlig tilgang, som tager højde for organisationens situation, kapacitet og kontekst. Principperne er lette at forstå, huske og handle på, og derfor understøtter de, at it-beredskabet kommer til at virke i praksis  både på kort og lidt længere sigt.

Eksempel 4: Strategiske principper for næste sommerferie


Lad os slutte med et helt jordnært eksempel, som de fleste kan relatere til – nemlig familiens næste sommerferie og de beslutninger, som skal træffes i den forbindelse.

Med et strategisk ’mindset’ kan diagnosen her lyde: Vores familie har haft et travlt forår. Derfor har vi et udtalt behov for at slappe af, se noget nyt og bruge tid sammen med familie og venner.

Denne diagnose illustrerer nærmest eksemplarisk, hvorfor vi har brug for strategiske principper som ’styringsredskab’. For diagnosen åbner op for en nærmest uendelig mængde udfaldsrum. Retning og fokus kommer, hvis man lægger sig fast på nogle strategiske principper – fx de 4 nedenstående.

 1. Vi bliver i Danmark.
 2. Vi laver ingen faste planer.
 3. Vi holder ferie på samme tid hele familien.
 4. Vi er turist i eget land – og inviterer venner med.

Ovenstående principper giver dig formentlig allerede et billede i hovedet af, hvordan denne ferie kunne se ud?

Den samme diagnose kunne have tusindvis af andre sæt af strategiske principper. Her er et eksempel, der går i en helt anden retning:

1. Minimum 4 ugers sammenhængende sommerferie.

2. En uges charterferie fra første feriedag.

3. Minimum en uge i sommerhus  med åben invitation til at venner og familie kan komme forbi.

4. 3 nye kulturelle oplevelser for hele familien.

Kan du mærke forskellen? Og kan du se de koordinerede tiltag, der følger af principperne, for dig?

Ferieeksemplet illustrerer på fineste vis, hvordan de strategiske principper binder diagnosen og de koordinerede tiltag sammen. Og samtidig, at strategiarbejde er lidt af en kunstart. Der er utallige faktorer, der påvirker, hvordan en strategi kommer til at se ud  herunder i særlig grad de mennesker, der er involveret i udviklingsforløbet, og konteksten strategien skabes ud fra.

Hvordan skal principperne lyde for din næste sommerferie?

God vind med strategiarbejdet!

Det er vores forhåbning, at denne artikel har givet et større indblik i betydningen af de strategiske principper i strategiarbejdet og ikke mindst, at vi har øget din lyst til at anvende strategiens kerne aktivt i dit næste strategiarbejde. Hvis du vil dykke mere ned i kernen og få mere viden og inspiration til strategiarbejdet, anbefaler vi følgende artikler:

 1. En god strategi er fokuseret, konkret og meningsfuld – her er ingredienserne
 2. It-strategier kan sagtens være langsigtede – selvom det er svært at planlægge ud i fremtiden
 3. Strategier skal tage højde for menneskers adfærd

Har du eksempler på strategiske principper, som du har benyttet i arbejdet med en given udfordring, så del meget gerne dine erfaringer her i kommentarsporet.

Download vores strategibog

Download vores strategibog og bliv klogere på, hvordan vi gør

Skal vi tage en snak?

Ring eller book et uforpligtende møde

Kontakt IT ADVISORY
Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har udvidet vores ledelsesteam med Claus Paulsen og Brian Karstensen, som begge har været en del af IT ADVISORY i længere tid.

Vi har en målsætning om at fordoble antallet af konsulenter de kommende år, og udvidelsen af ledelsesteamet skal være med til at sikre, at vi har en motor, der kan tage vores netværksbaserede virksomhed til det næste niveau.
Der ligger en ketchup-effekt og lurer på os, når mange virksomheder i løbet af efteråret finder ud af, at cybersikkerhed må tages alvorlig. Efterspørgslen på kompetencer indenfor cybersikkerhed vil derfor efter min overbevisning komme til at overgå udbuddet.
Starfish Retrospective er et enkelt, men kraftfuldt værktøj, der hjælper med at facilitere refleksionsprocessen ved at spørge: "Hvad kan vi gøre bedre?