Succesfulde it-strategier er lavet med afsæt i et holistisk forretningsperspektiv

En it-strategi bør altid udarbejdes med afsæt i en god og dækkende forretningsmæssig indsigt. Det sikrer nemlig, at it-strategien skaber værdi for virksomheden, og at strategien i sammenhæng med øvrige aktiviteter kan realisere synergieffekter på tværs af forretningen. Og – lige så vigtigt – bidrager en helhedsorienterede tilgang til, at virksomheden kan lave de rette prioriteringer og dermed har kapacitet til at føre strategien ud i livet.

Af Kristian Sørensen

Vi har i tidligere artikler argumenteret for, hvorfor strategier skal være fokuserede, konkrete og meningsfulde for at kunne leve og skabe værdi i organisationen. Vi har defineret strategien som ”en overordnet, langsigtet planlægning, der især tager højde for endemålet” og redegjort for de grundlæggende komponenter, der bør være i en strategi. Endelig har vi forklaret, hvorfor det er helt afgørende for it-strategiens succes, at vi tager højde for menneskets natur og adfærd.

 I de tidligere artikler har vi overordnet berørt, at det i strategiarbejdet er vigtigt at have en god forretningsmæssig forståelse og et blik for helheden. I denne artikel uddyber vi, hvad vi mener med et holistisk forretningsperspektiv, og hvilke gevinster det kan give, ligesom vi kommer med et eksempel på, hvad det betyder i praksis.

Hvad er et holistisk forretningsperspektiv?

Et holistisk forretningsperspektiv er i vores definition en tilgang, hvor man forholder sig aktivt til den forretningsmæssige helhed, også når man fokuserer på udvikling og strategisk planlægning af et bestemt delområde.

 Nedenstående figur illustrerer 3 vigtige komponenter i et holistisk forretningsperspektiv.

Internal & external situation er den aktuelle virkelighed i virksomheden, som er relevant i den konkrete sammenhæng. Det kan fx dreje sig om forhold vedr. forretningsmodel, markedsposition, økonomi, infrastruktur, ressourcer og medarbejdere. Videre vil det ofte også være relevant at forholde sig til eksterne vilkår som fx teknologiudvikling, trends, konkurrencesituation eller ny lovgivning. 

Business aims & ambitions er forretningens overordnede, langsigtede mål og ambitioner. Det kan fx være målsætninger vedr. vækst, nye markeder, effektivisering eller ændringer i forretningsmodellen. Der er typisk tale om mål med stor kompleksitet og lang tidshorisont, som kræver strategisk planlægning og prioritering.

Strategies, plans, projects er den samlede portefølje af relevante strategier, planer og projekter, som findes i virksomheden på det givne tidspunkt. Der kan fx være tale om strategier, projekter og indsatsområder, som hænger sammen, påvirker hinanden eller trækker på de samme ressourcer og budgetter.

Hvad er fordelene ved holistisk forretningsperspektiv i strategiarbejdet?

Der er overordnet 3 væsentlige fordele ved at have et holistisk forretningsperspektiv, når vi udarbejder strategier på it-området: 

  1. Øget værdiskabelse: Ved at sikre, at it-strategien understøtter virksomhedens aktiviteter og strategiske forretningsmål, vil strategien samtidig understøtte virksomhedens værdiskabelse og performance. Strategien får så at sige en god ”business case”.

  2. Synergieffekter: Ved at kortlægge strategiens sammenhænge til andre strategier, planer og projekter er der mulighed for at sikre, at de forskellige aktiviteter understøtter hinanden og trækker i samme retning. Og hvis dette evt. ikke er muligt – eller hvis der er konflikter mellem forskellige tiltag – vil det være muligt at fortage ledelsesmæssige omprioriteringer.

  3. Effektuering: Strategier, som ikke bliver ført ud i livet, er spild af tid, penge og kapacitet. Ved at holde strategien op mod virksomhedens øvrige aktiviteter, ressourcer og planer er det muligt at prioritere og dermed sikre, at de vigtigste initiativer gennemføres. I sidste ende kan dette også betyde, at en strategiplan udsættes, får et lavere ambitionsniveau eller helt opgives.

Eksempel på holistisk forretningsperspektiv i strategiarbejdet

I det følgende ses et eksempel på, hvordan det holistiske forretningsperspektiv giver vigtigt input til strategiarbejdet. Eksemplet er generaliseret og på ingen måde udtømmende.

Virksomheden overvejer at udvikle en ny strategi for sourcing inden for it-området. Med ovenstående holistiske perspektiv kan vi opnå følgende indsigter (eksempler): 

Hvor er der mulighed for øget værdiskabelse?

Sourcing-strategien kan understøtte mål om reduktion af omkostninger og mitigere problemet vedr. tiltrækning af it-medarbejdere. Samtidigt kan strategien tage højde for forventningerne om opkøb af konkurrenter.

Hvor er der synergieffekter?

Strategien for it-arkitektur rammesætter allerede de arkitekturmæssige principper for indkøb af nye løsninger til organisationen. It-arkitektur-strategien vil dermed styrke sourcing-strategien, da den sætter klare rammer for de løsninger og services, der skal indkøbes. Og omvendt styrker sourcing-strategien også effektueringen af it-arkitektur-strategien, idet alle indkøb dermed bliver styret og styrket.

Hvordan sikres effektuering?

Det fremgår af forretningsperspektivet, at der er mange ressourcekrævende aktiviteter i gang, og at medarbejdere inden for it-området samtidig udgør en flaskehals. Det skal derfor vurderes, om der er behov for omprioritering eller re-planlægning for at sikre den fornødne kapacitet til at udarbejde og effektuere sourcing-strategien.

 

Samlet set peger ovenstående på, at udviklingen af en sourcing-strategi for it-området vil være en vigtig indsats, som bør prioriteres. Dog skal der være stor opmærksomhed på at sikre allokering af de nødvendige ressourcer. Denne konklusion kan virke banal, men i virkelighedens verden iværksætter virksomheder ofte strategier eller strategiske projekter, som de reelt ikke har kapacitet til, eller som konflikter med andre igangværende initiativer.

 

Vi håber, at ovenstående har givet inspiration til refleksion forud for jeres arbejde med strategi. 

Hvor oplever du, at organisationer mangler det fulde billede – og hvilke konsekvenser har det? Skriv en kommentar her under.

Download vores strategibog

Download vores strategibog og bliv klogere på, hvordan vi gør

Skal vi tage en snak?

Ring eller book et uforpligtende møde

Kontakt IT ADVISORY
Vi er glade for at kunne fortælle, at vi har udvidet vores ledelsesteam med Claus Paulsen og Brian Karstensen, som begge har været en del af IT ADVISORY i længere tid.

Vi har en målsætning om at fordoble antallet af konsulenter de kommende år, og udvidelsen af ledelsesteamet skal være med til at sikre, at vi har en motor, der kan tage vores netværksbaserede virksomhed til det næste niveau.
Der ligger en ketchup-effekt og lurer på os, når mange virksomheder i løbet af efteråret finder ud af, at cybersikkerhed må tages alvorlig. Efterspørgslen på kompetencer indenfor cybersikkerhed vil derfor efter min overbevisning komme til at overgå udbuddet.
Starfish Retrospective er et enkelt, men kraftfuldt værktøj, der hjælper med at facilitere refleksionsprocessen ved at spørge: "Hvad kan vi gøre bedre?