Hvornår er man egentlig for lille til at have en it-strategi?

En god it-strategi er en afgørende katalysator for vækst, udvikling og innovation, fordi den er med til at sikre sund symbiose mellem forretningen og virksomhedens it – og det har man brug for, uanset om man er en stor koncern eller en mindre virksomhed med få ansatte. Læs med her, når jeg punkterer myten om, at it-strategier kun er noget, større virksomheder bør interessere sig for.

Af Kristian Sørensen

’Vi er ikke en ret stor virksomhed, så hos os er der ikke behov for en it-strategi – vi har jo bare vores hjemmeside, ERP-system og webshop, og det har Bjarne jo styr på!’

Forskellige variationer af sådanne udsagn hører jeg ofte og især hos de små og mellemstore danske virksomheder. Jeg vedkender gerne, at det måske nok kan være forståeligt at tænke i sådanne baner, men tankegangen bygger samtidig på en gammeldags forståelse for den rolle, it skal og bør spille i en virksomhed.

Uanset virksomhedens størrelse skal topledelsen nemlig forstå, at it har stor betydning for forretningens udvikling og vækst. Det må aldrig reduceres til noget, som ’blot skal holde det eksisterende kørende’. It skal på én og samme tid være med til at understøtte og fremme forretningen – it er forretningen og forretningen er it – og derfor har rigtig mange virksomheder gavn af en it-strategi.

Når man kradser lidt i overfladen, vil mange små og mellemstore virksomheder blive overrasket over, hvor mange forretningskritiske systemer og digitale processer, de rent faktisk har i spil – og som derfor har gavn af en strategisk opmærksomhed fra topledelsen.

For at skabe en forståelse for, hvorfor it-strategien er afgørende for såvel store som små virksomheder, får du nedenfor 3 problemer ved ikke at have en it-strategi:

  1. Uden en it-strategi vil beslutninger vedrørende it ofte ske helt eller delvist uden hensyntagen til de forretningsstrategiske forhold eller mål. Det er problematisk af en række grunde. Først og fremmest skaber det en stor risiko for, at der træffes uhensigtsmæssige valg på it-området, som hverken understøtter eller fremmer forretningen – og som samtidig kan påføre forretningen alvorlige risici.
  2. Uden en it-strategi bliver teknologivalg opportunistiske, og de kommer ofte primært til at handle om pris – og ikke om at finde den rigtige, bæredygtige løsning. At foretage forkerte teknologivalg ender ofte som en dyr ’fornøjelse’, fordi man typisk først for sent vil opdage, hvordan teknologien spænder ben for de forretningsmæssige mål og ambitioner.
  3. Uden en it-strategi er det umuligt at lave meningsfuld governance for it-området. Man kan måske nok lave en proces for at prioritere projekter og investeringer på it-området, men uden en strategi ender det hele meget arbitrært.

Hvornår har man så brug for en it-strategi?

De 3 ovenstående punkter illustrerer, hvorfor man uanset virksomhedsstørrelsen har gavn af en it-strategi, der som minimum er med til at skabe klarhed om rammerne og give en nuanceret forståelse for den forretningsmæssige værdi, it skal være med til at realisere.

I forlængelse heraf er det imidlertid vigtigt at pointere, at en it-strategi kan handle om mange ting, og at man som organisation og virksomhed sagtens kan have flere it-strategier. Der kan fx være tale om en bred it-strategi, som udstikker rammer og retning for hele it-området eller specifikke strategier for eksempelvis datacenter, sourcing, udvikling af software mv.

Figuren herunder viser det afsæt, vi har i IT ADVISORY, når vi drøfter behovet for en it-strategi med vores klienter. Der kan sættes mange ord på de udfordringer og ambitioner, som virksomhederne står med, men de falder alle ind under mindst én af disse seks kategorier.

Små virksomheder, der lige er startet, har ofte glæde af at få sat helt overordnede rammer, fx i form af en række strategiske principper for it-indkøb samt af at få valgt teknologier og partnere strategisk. Det er en klassisk udfordring i startups, at der vælges teknologier, der spænder ben for forretningen. Enten i opstarten, hvor de bliver for komplekse og dyre eller senere, hvor uhensigtsmæssige teknologivalg kan forhindre virksomheden i at skalere.

Endvidere er det min klare holdning, at særligt små og mellemstore virksomheder skal sikre forankringen af it-strategien i topledelsen – helst hos bestyrelsen. Det skal imødegå de problemer, som ellers kan opstå, når direktion og bestyrelse er blinde overfor de uhensigtsmæssige beslutninger, fejlinvesteringer og forretningsmæssige risici, som ”non-decisions” vedr. it vil medføre. Bestyrelsen skal, jf. Selskabsloven §115”varetage den overordnede og strategiske ledelse” – og det er præcis her it hører til. Det er ikke (længere) en operationel driftsenhed og et sæt af værktøjer. It er forretning.

Fra rapporten ”SMV-bestyrelsen i en digital tidsalder”, som er udgivet af Center for Små- og Mellemstore Virksomheder, Aarhus BSS og Aarhus Universitet, ved vi, at der massive udfordringer med forankringen af it og digitalisering i topledelsen og bestyrelsen. Samtidig ved vi fra anden forskning, at store forandringer lykkes bedre og hurtigere, hvis både bestyrelsen og direktionen er i front. Og et fokusskifte fra ’intet fokus på it’ til ’fokus på it’ er en vigtig forandring – også selvom det i mange tilfælde burde være sket for år tilbage.

Kan du genkende din virksomhed?

Nedenfor har jeg samlet 6 indikationer på, at din virksomhed har brug for it-strategi:

  1. It er noget som én enkelt eller meget få personer tager sig af – derfor kædes it typisk heller ikke sammen med de større forretningsstrategiske beslutninger.
  2. Teknologivalg foretages ad-hoc, og typisk vælges teknologi og systemer alene ud fra lavpraktiske, tekniske vurderinger – og ikke ud fra forretningsstrategiske overvejelser.
  3. Adm. direktør har en ikke en holdning til it – det er noget, som andre tager sig af. It er måske ”parkeret” hos CFO’en som et cost-center, der skal optimeres – og ikke som en forretningsdriver.
  4. Der er intet klart og fælles billede af, hvad it er, kan og skal være for forretningen.
  5. It er ikke forankret strategisk i virksomheden, og drift/vedligehold er outsourcet til en ekstern leverandør.
  6. Der hersker en tilstand, som man lidt sat på spidsen kan kalde for ’flere lag af inkompetence’, når det kommer til it. Der er ikke dyb it-viden hverken i it-driften, hos mellemlederen eller topledelse, og derfor træffes beslutninger på mavefornemmelser og individuelle præferencer.

Kan du genkende din virksomhed i et eller flere af de 6 indikationer, så anbefaler jeg dig at søge hjælp til at få etableret en it-strategi – enten hos os i IT ADVISORY eller hos andre uvildige it-rådgivere.

Det er netop vigtigt at vælge en uvildig, da det er essentielt, at man ikke ender med en leverandør, som er styret af egne interesser. It-strategien handler om jeres forretning, og man kan ikke facilitere, se holistisk på en forretning, inspirere og udfordre ledelsen, hvis man har egne interesser for øje.

Når it er strategisk forankret i din organisation, og har I etableret en it-strategi, så står I bedre end de fleste. Husk samtidig, at strategier skal realiseres af mennesker i en travl og presset hverdag, og at det derfor er vigtigt, at strategien er let og attraktiv at følge. Kan jeres nøglemedarbejdere – uden forberedelse – på 1-2 minutter fortælle, hvad it-strategien betyder for dem, deres arbejde og deres bidrag til virksomheden?

Har din virksomhed eller kender du én, som har gavn af en it-strategi? I IT ADVISORY tilbyder vi bestyrelser og topledere et gratis og uforpligtende afklarings- og inspirationsmøde vedr. virksomhedens it-strategiske tilstand og potentiale.

Book et afklarings- og inspirationsmøde via www.itadvisory.dk.

Download vores strategibog

Download vores strategibog og bliv klogere på, hvordan vi gør

Skal vi tage en snak?

Ring eller book et uforpligtende møde

Kontakt IT ADVISORY
Tillid og tryghed er afgørende faktorer for effektiv vidensdeling og samarbejde – både i fysiske og online møder. Virtuelle møder må ikke ses som en digital kopi af et fysisk møde – alligevel kan det være svært ikke at overføre velkendte mødevaner og måden vi danner relationer på til det virtuelle rum. Det vil vi hjælpe dig med at undgå!
Begrebet retrospective er en vigtig del af praksis i agile metoder, men er også værdifuld i mange andre sammenhænge. Formålet med et retrospective er kort, at lave en fælles refleksion over den seneste periodes arbejde på godt og ondt. I denne artikel deler vi vores perspektiver og tilgange med udgangspunkt i den visuelle tegning Sailboat Retrospective, som du kan anvende eller lade dig inspirere af.
IT ADVISORY’s Reference IT Operating Model er et rammeværktøj til at forstå, analysere og designe det samlede it-leveranceapparat i en organisation. Modellen kan hjælpe med at skabe et fælles sprog, forståelse og overblik over hvordan it-services leveres og skaber værdi.